Epochų ratu. Antika“

Vilniaus Užupio gimnazijos integruotas projektas
„ Epochų ratu. Antika“
2010-11-08 – 2011-01-26

Tikslas: Integruojant mokomuosius dalykus ugdyti bendrąsias kompetencijas, gilinti dalykines žinias.
Uždaviniai:
-Supažindinti visus 1-3 klasių mokinius su Antikos istorija, kultūros ir mokslo paveldu.
-Susisteminti mokinių žinias apie Antiką.
-Vykdant projektą ugdyti komunikavimo, bendradarbiavimo, mokymosi mokytis kompetencijas, lavinti mokinių kūrybiškumą ir saviraišką.


Laukiamas rezultatas:
-Visos klasės paruoš konkrečios temos dalykinį bei meninį pristatymą.
-Kiekviena klasė paruoš puslapius Antikos vadovėliui.
-Mokiniai suvoks Antikos paveldo visumą.
Veikla:

(Eil.nr. Veikla, Data, Atsakingas)

1. Dalykų  pamokos antikos tema (1-3 kl.) 2 lapkričio savaitė. Dalykų mokytojai

2. Kl. auklėtojų ir seniūnų susirinkimas. Temų traukimas. Lapkričio 24 d. 2-5 kab. po 4 pam.  Klasių auklėtojai, seniūnai

3. Mokytojų- konsultantų paskyrimas. Lapkričio 24 d. Metodinė taryba

4. Klasių susirinkimai: aptariama tema, numatoma veikla ir laukiamas rezultatas ( dalykinis, meninis, puslapai antikos knygai).

Lapkričio 25d. Gruodžio 2d. Klasių auklėtojai ir kuruojantys mokytojai

5. Klasių susirinkimų nutarimus dėl projekto vykdymo ir laukiamo rezultato klasių vadovai pristato metodinės tarybos pirmininkei.

Gruodžio 3d. Klasių  auklėtojai

6. Projektinė veikla klasėse konsultuojant klasių vadovams ir kuruojantiems mokytojams. Sausio 24-25 d. 8-15val. Klasių auklėtojai ir kuruojantys mokytojai


Pastabos: - kuruojančius mokytojus skiria metodinė taryba ir pavaduotojai,
-tvarkaraščius ir patalpas skiria direktorės pavaduotojai,
- 4 klasių moksleiviams pamokos projekto vykdymo metu vyks pagal
tvarkaraštį.

Temos:

Tema    Klasė    Atsakingi mokytojai


Kasdienybė  Antikoje 3c    S. Astrauskaitė, A. Maleckienė, I. Jančienė
Meilės tema Antikos literatūroje 2b    A. Chmieliauskas, D. Grilevičiūtė, Z. Mackanec
Žaidynės Olimpijoje 3d    N. Karaškaitė, J. Gimbutienė, A. Četkauskas
Antikos menas 1b    M. Brukštuvienė, D. Samuilienė,  A. Zabitytė
Dievų  ir žmonių santykiai Graikų mitologijoje 3a    D. Šiurkutė, G. Guobytė, O. Čivilienė
Graikijos teatras- žmogus ir pilietis 1e    R. Bakšytė, L. Namajuškienė
Antikos filosofija 2d    M. Kvederauskienė, L. Dirsytė
Sparnuoti Antikos posakiai 1d    R. Rutkauskienė, N. Stankarienė,  
Nuo pagonybės iki krikščionybės Antikoje 1c    I. Ivanauskaitė, L. Deveikis, G. Migliacio
Nuo astrologijos link astronomijos 1a    T. Žitaveckytė, L. Tamošiūnienė
Antikos matematika 3e    Ž. Juodeikytė, D. Zybailo, A. Tulauskaitė
Informacijos saugojimas ir sklaida Antikoje 2c    R. Dagienė, J. Dapkienė, S. Tokareva
Eureka! 2a    R. Kakauskaitė, V. Baltrašiūnaitė, R. Malakienė
Antikos geografija 3b    S. Subačiūtė, N. Šaltenytė
Antikos atspindžiai Vilniuje 2e    I. Šlaitienė, R. Petrauskienė, N. Žylienė

Organizacinė konsultuojanti grupė: V. Navickienė, V. Motiejūnienė, V. Mackonienė, V. Raižys,
R. Ramanauskas, D. Kavaliūnienė